Информация за организацията и възможностите за професионално образование и обучение в България: професионално образование, начално и продължаващо професионално обучение, преквалификация
Предлагани професии и специалности, достъп до интернет-страници, данни за контакт.

50 най-посещавани »


Актуална информация и документи: нормативни и поднормативни документи и актове, ДОИ за придобиване на квалификация по професия, утвърдени учебни планове и програми.

Ползване и обмен на учебни ресурси и ИКТ материали.
Актуални връзки към тематични Интернет-базирани ресурси в България и Европейския съюз.

Данните за обучаващите институции са директно предоставени от актуалните регистри на МОМН и НАПОО.

Нормативните и поднорма- тивните документи в портала са предоставени от институциите, които ги издават.

Учебните ресурси са предоставени от препода- ватели и експерти по професионално образование и обучение.

Националният портал за професионално образование и обучение е разработен в рамките на Проект BG2006/018-343.10.01 "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта": Усъвършенстване на 30 стандарта за професионална квалификация, организиране и провеждане на специализирано обучение на учители и създаване на уеб-портал за професионално образование и обучение.
Проектът се изпълнява от консорциум "УИГ и партньори: УИГ Интернешънъл Лимитид, УИГ България ЕООД и Балкански институт по труда и социалната политика" в периода декември 2008 - ноември 2009 година.
Проектът е финансиран по програма ФАР на ЕС.