ПОО институции - Европейски съюз

Покажи  
  1 Cedefop
Cedefop: Европейски център за развитие на професионалното обучение
847
  2 Европейска комисия
870
  3 Представителство на Европейската комисия в България
825
  4 Европейски социален фонд
827
  5 Европейски икономически и социален комитет
898
  6 Съвет на Европа, Комитет за образованието, младежта и културата
844
  7 Организация за икономическо сътрудничество и развитие
907
  8 Генерална дирекция „Образование и култура”, Европейска комисия
801
  9 Европейски център за развитие на професионалното образование и обучение
Cedefop работи за разпространение в страните-членки на Европейския съюз на информация и анализи, свързани със системите, политиките, изследванията и практиките в областта на професионалното образование и обучение.
875
  10 Европейска фондация за обучение
ETF подкрепя страните, партньори на Европейския съюз, за провеждането на успешни реформи в областта на образованието, обучението и пазара на труда.
840
  11 Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура
Агенцията отговаря за управлението на определени направления на редица програми на Общността, между които: програмата за действие за учене през целия живот „Lifelong Learning“ (2007—2013 г.), програмата „Младежта в действие“ (2007—2013 г.), програмата „Култура“ (2007—2013 г.), многогодишната програма за ефективно интегриране на информационните и комуникационните технологии в системите за образование и обучение в Европа („e-learning“) (2004—2006 г.) и др.
772
  12 Рамка за прозрачност на квалификациите и компетенциите Europass
Официална страница на Cedefop за Europass–документите, които предоставят възможност за проследяване развитието на компетентностите на личността през целия живот.
896
  13 Федерален институт за професионално образование и обучение (BIBB), Германия
827
  14 Федерално министерство на образованието и изследванията, Германия
814
  15 Департамент за децата, училищата и семействата, Правителство на Великобритания
764
  16 Министерство на образованието, изкуствата и културата, Австрия
847
  17 Министерство на образованието, Дания
2058
  18 Национален борд по образованието, Финландия
1196
  19 Европейска асоциация за образование на възрастни
1248
  20 City & Guilds, Великобритания
Една от организациите, отговорна за развитието, оценяването и сертифицирането на квалификациите в Англия, Уелс и Шотландия.
921
« Начало   Предишна   1   2      Следваща   Край  »
Страница 1 от 2